Zakres usług

Doradztwo podatkowe:


● udzielanie porad w zakresie zobowiązań podatkowych
● sporządzanie opinii i wykładni przepisów weryfikacji projektów umów pod względem wynikających z nich zobowiązań podatkowych
● analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja
● planowanie podatkowe
● reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym

Prowadzenie ksiąg:


● prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu oraz karty podatkowej
● weryfikacja rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania
● sporządzanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do zaksięgowania kosztów i przeksięgowania na kontach
● prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT
● rozliczenie podatku VAT oraz wypełnianie miesięcznych deklaracji podatkowych
● sporządzanie deklaracji CIT oraz PIT
● sprawozdania z transakcji UE
● sporządzanie sprawozdań finansowych

Obsługa kadrowa:


● zakładanie, prowadzenie, aktualizacja i przechowywanie akt osobowych pracowników
● sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
● prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych
● ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności

Obsługa płacowa i ZUS:


● sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenie oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, Funduszu Pracy i FGŚP
● sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
● rozliczenia PFRON i ZFŚS
● wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
● sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)

Certyfikaty